Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skrátene „Kultúra", si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Informačného seminára a seminára pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu.

Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá sa uskutoční:

  • 12. júna 2019, začiatok registrácie je 8:30
  • Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, Košice

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/jM8xF4r2G8XAZ6TX8

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností. Registrácia je otvorená do 4. júna 2019.

 

Organizácia tohto podujatia súvisí s plánovaným vyhlásením výzvy (CLT01) v júni 2019, ktorej cieľom bude podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podpora podnikateľského potenciálu, aktivácia potenciálu generovania príjmov objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom ich opätovného využitia a prostredníctvom realizácie kultúrnych aktivít.

Oprávnení žiadatelia v rámci výzvy: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Fyzické osoby nie sú oprávnené.  

Oprávnení partneri v rámci výzvy: Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Dôležitá informácia:

Súčasťou projektu musia byť rekonštrukčné práce na kultúrnej pamiatke, ktorá je vo vlastníctve, správe alebo prenájme žiadateľa a je na zozname prioritne chránených kultúrnych pamiatok.

Oprávnené aktivity: projektový grant (v rozmedzí 200 000 eur - 1 000 000 eur) môže byť použitý na nasledovné kultúrne účely a aktivity:  

  • (a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory, divadlá, kiná, operné domy, koncertné sály, ďalšie inštitúcie venujúce sa živým predstaveniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne prvky infraštruktúry, organizácie alebo inštitúcie;
  • (b) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologické lokality, pamiatky, historické miesta a budovy; prírodné dedičstvo prepojené na kultúrne dedičstvo alebo formálne uznané ako kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušným verejným orgánom; 
  • (c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvykov a remesiel;
  • (d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy alebo iné podobné kultúrne aktivity;
  • (e) kultúrne a umelecké vzdelávacie aktivity ako aj podpora porozumenia dôležitosti ochrany a osvety diverzity kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov budovania povedomia širšej verejnosti, vrátane využitia nových technológií;  
  • (f) tvorba, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu, ďalšie aktivity môžu byť považované za oprávnené a financované v rámci pravidiel pomoci de-minimis.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie partnerstiev pre výzvu CLT01 sa predpokladá koncom mája / začiatkom júna 2019.

Cieľom výzvy je podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a/alebo Lichtenštajnska v danej oblasti. Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zahrnutá do implementácie projektu alebo efektívne prispievajúca k realizácii projektu. Partner zdieľa so žiadateľom spoločné ekonomické a sociálne ciele, ktoré sa majú napĺňať implementáciou projektu. Maximálna výška podpory je 5 000 eur.

Oprávnení žiadatelia a partneri: všetky právnické subjekty založené v SR alebo v jednom z prispievateľských štátov sú oprávnené žiadať o grant. Žiadatelia musia mať najmenej jedného partnera z prispievateľských štátov, ktorý spĺňa uvedenú definíciu a naopak.

Program_Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá CLT01