Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá – súčasné umenie a kultúra

15.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021, skrátene „Kultúra", si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Informačného seminára a seminára pre budúce partnerstvá – súčasné umenie a kultúra.

Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá sa uskutoční:

  • 13. júna 2019, začiatok registrácie je 8:30
  • Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, Košice

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/P4EPzehuHRDuXYyB9

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností. Registrácia je otvorená do 5. júna 2019.

 

Organizácia tohto podujatia súvisí s plánovaným vyhlásením výzvy (CLT02) v júni 2019, ktorej cieľom je podpora projektov dotýkajúcich sa súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnych výmen v aktivitách súčasného umenia. Výzva bude podporovať rozmanité aktivity v rámci jednotlivých sektorov (múzické umenie, vizuálne umenie a literatúru) a podpora bude poskytnutá taktiež interdisciplinárnych aktivitám v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Oprávnení žiadatelia v rámci výzvy: akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/2013 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnení partneri v rámci výzvy: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/2013 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa  (2014-2020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských ale prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Dôležité informácie:

  • (1) Povinnými prílohami žiadosti o projekt budú rozpočet a predbežná zmluva alebo návrh partnerskej dohody s povinným partnerom.
  • (2) Táto výzva nie je určená pre infraštruktúru (investičné opatrenia).

Oprávnené aktivity: projektový grant (v rozmedzí 50 000 eur – 200 000 eur) môže byť poskytnutý na nasledovné kultúrne účely a aktivity:

  • (a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov, divadiel, kín, operných domov, koncertných hál, ďalších subjektov živého umenia, inštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych telies, organizácií a inštitúcií;
  • (b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne aktivity;
  • (c) kultúrne a umelecké vzdelávacie aktivity ako aj podpora pochopenia dôležitosti zachovania diverzity v kultúrnom vyjadrení prostredníctvom vzdelávacích programov a programov pre zvyšovanie povedomia širokej verejnosti, vrátane využitia nových technológií;
  • (d) tvorba, strih, výroba, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie partnerstiev pre výzvu CLT02 sa predpokladá koncom mája / začiatkom júna 2019.

Cieľom výzvy je podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska, Islandu a/alebo Lichtenštajnska v danej oblasti. Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zahrnutá do implementácie projektu alebo efektívne prispievajúca k realizácii projektu. Partner zdieľa so žiadateľom spoločné ekonomické a sociálne ciele, ktoré sa majú napĺňať implementáciou projektu. Maximálna výška podpory je 5 000 eur.

Oprávnení žiadatelia a partneri: všetky právnické subjekty založené v SR alebo v jednom z prispievateľských štátov sú oprávnené žiadať o grant. Žiadatelia musia mať najmenej jedného partnera z prispievateľských štátov, ktorý spĺňa uvedenú definíciu a naopak.

Program_Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá CLT02