Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá k výzve na podporu organizácii pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

24.05.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, si dovoľuje informovať verejnosť o organizovaní Informačného seminára a seminára pre budúce partnerstvá k výzve na podporu organizácii pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Dátum:  25.6.2019
Miesto:    Účelové zariadenie Bystrica, Komenského 22, 974 01 Banská Bystrica
Podujatie:   Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je realizovaný v rámci Nórskych grantov 2014-2021 
Kód výzvy:     DGV01
Vyhlásenie výzvy:   jún 2019
Uzávierka výzvy:   september 2019, marec 2020, september 2020 a február 2021

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí sa prosím registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/pqMUXvgTKZHsYRdt5

Kapacitné možnosti miestnosti sú limitované, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Správca programu si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu, v prípade naplnenia kapacitných možností. Registrácia je otvorená do 20 júna 2019.


Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR

Cieľom výzvy DGV01 výzvy je podpora a sieťovanie organizácií podporujúcich rovnosť medzi ženami a mužmi a zároveň podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom s cieľom zvýšenia pochopenia dôležitosti rovnosti medzi ženami a mužmi.  

Projektový grant: 100 000 eur – 200 000 eur

Oprávnení žiadatelia: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v SR.

Ďalšie podmienky:

  1. Povinnými prílohami žiadosti o projekt budú rozpočet, plán vzdelávania a kampaní na zvýšenie povedomia  a predbežná zmluva alebo návrh partnerskej dohody, ak bude projekt realizovaný v partnerstve.
  2. Prijímatelia a partneri projektu budú prispievať k eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien a významne podporia rovnosť medzi ženami a mužmi vrátanie posilnenia postavenia žien.
  3. Projekt bude realizovaný najmenej po dobu 2 rokov a jeho plánované ukončenie nepresiahne termín 31. december 2023
  4. Výzva nie je určená na podporu budovania infraštruktúry (investičné opatrenia) [1] .

Program Informačného dňa (25. jún 2019 - dopoludnia):

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 10:15

DGV01 Informačný seminár - časť 1 (prezentácia detailných informácií k výzve a formuláru žiadosti)

10:15 – 10:30

prestávka

10:30 – 12:00 DVG01 Informačný seminár - časť 2 (prezentácia detailných informácií k výzve a formuláru žiadosti)

 

Program seminára pre budúce partnerstvá (25. jún 2019 - popoludní):

13:15 – 13:30

Registrácia

13:30 – 16:00

Seminár pre budúce partnerstvá pre výzvu DGV01

Nórske riaditeľstvo pre zdravie – Ms Pernille Venner Dehli -  prezentácia

Individuálne diskusie medzi potenciálnymi žiadateľmi a potenciálnymi  donorskými  projektovými partnermi - TBD

[1] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).