Ministerstvo životného prostredia SR: Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

19.06.2020

Dňa 28. februára 2020 boli v rámci Programu SK-Klíma uzavreté tri výzvy na predkladanie žiadostí o projekt: Výzva „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban) s kódom ACC01, Výzva „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban) s kódom ACC02 a Výzva „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách“ (ClimaEdu) s kódom ACC03.

Po uzávierke výziev vykonal Správca programu úvodné 2 fázy hodnotiaceho procesu, ktorý pozostával z kontroly administratívnej zhody, kontroly oprávnenosti a informoval žiadateľov o výsledku týchto hodnotiacich fáz elektronicky na adresu žiadateľa.

V súčasnosti sa spúšťa 3 fáza, a to proces odborného hodnotenia. Každá žiadosť o projekt, ktorá splnila kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti, bude hodnotená dvomi nezávislými a nestrannými expertmi vybratými na základe výzvy na výber odborných hodnotiteľov. Experti ohodnotia konkrétnu žiadosť samostatne podľa výberových kritérií zverejnených vo výzve. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny požadovaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „SK-Klíma“.

Predpokladá sa, že zasadnutie Výberovej komisie sa uskutoční v auguste 2020.

Bližšie informácie nájdete na stránke správcu programu SK-Klíma, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR