Nadnárodný Fond pre zamestnanosť mladých dôležitou súčasťou podpory z Grantov EHP a Nórska

12.02.2021

V septembri 2020 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci Fondu pre zamestnanosť mladých. Tento fond spravuje ECORYS Polska a JCP Srl Italy. V rámci svojej druhej výzvy, správca fondu prijal viac ako 130 žiadostí, čo opätovne potvrdzuje relevantnosť pôsobenia tohto fondu v Európe. Žiadosti o projekty teraz prejdú hodnotiacim procesom a budú vybrané najlepšie projektové návrhy. Je to veľký úspech v správe tohto fondu a samozrejme, ukazuje sa, aké dôležité je neustále posilňovať, podporovať a investovať do mládeže.

Fond pre zamesntnanosť mladých v kocke

Fond pre zamestnanosť mladých bol založený v roku 2017 s cieľom prispieť k udržateľnému a kvalitnému zamestnaniu mladých ľudí v Európe. Na rozdiel od väčšiny ostatných programov financovaných Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórska má tento fond nadnárodné zameranie - pomáha organizáciám v mnohých európskych krajinách nájsť nové spôsoby v oblasti znižovania nezamestnanosti mladých ľudí.

„138 predložených žiadostí o projekty žiada celkovo o financovanie vo výške 195 miliónov EUR. Táto suma je 16-krát vyššia ako finančné prostriedky dostupné vo výzve na predloženie návrhov projektov a jasne naznačuje pretrvávajúcu potrebu financovania iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí “, hovorí Grethe Haugøy - vedúca sektorová pracovníčka pre Granty EHP a Nórska.

Fond pre zamestnanosť mladých ponúka granty na projekty, ktoré propagujú udržateľné a kvalitné zamestnanie mladých ľudí v prijímateľských krajinách. Finančné prostriedky sú dostupné pre iniciatívy na podporu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, vzdelávajú sa alebo sa zúčastňujú odbornej prípravy  vo veku od 25 do 29 rokov, najmä tých, ktorí žijú v malých mestách, vo vidieckych oblastiach alebo sú dlhodobo nezamestnaní.

Prilákanie tisícov subjektov z celej Európy

V roku 2018 bolo v rámci prvej výzvy vybraných 25 projektov s účastníkmi z 25 európskych krajín. Tieto projekty mali ambiciózne ciele: zaradiť 15 000 mladých ľudí do vzdelávania alebo odbornej prípravy, podporiť 14 000 mladých ľudí pri aktívnom hľadaní zamestnania, vytvoriť 3 000 pracovných miest v mimovládnych organizáciách, sociálnych podnikoch či na bežnom trhu práce, prípadne pomôcť 1 800 mladým ľuďom pri rozbiehaní vlastné podniky.

Vďaka druhej výzve sa ambície fondu posunuli ešte ďalej. Bolo predložených 138 projektov, ktoré reprezentujú takmer 1 100 subjektov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Ako žiadatelia sú najaktívnejšie grécke, talianske a španielske subjekty, ale dobré zastúpenie majú aj menšie krajiny. 


Viac informácií o Fonde pre zamestnanosť mladých


Infografika k druhej výzve v rámci Fondu pre zamestnanosť mladých