Nový výskum v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Nórsku a na Slovensku

04.12.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie, “ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, podporuje preddefinovaný projekt pod názvom Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorého prijímateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny. Projekt nadväzuje na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré v súčasnosti okrem regionálnych koordinačných aktivít ochrany pre násilím, realizuje aj bilaterálny výskumný projekt v spolupráci s Nórskym partnerom - The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

Obe organizácie spolupracujú už od roku 2015, kedy bolo Koordinačno-metodické centrum založené. Hlavným cieľom ich výskumného projektu je výmena skúseností a poznatkov v oblasti prevencie rodovo podmieneného násilia a rozvoj ďalšieho výskumu v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce násilie v Nórsku, vrátane komparatívnej štúdie skúmajúcej situáciu na Slovensku. Projekt sa zameriava na 3 dôležité oblasti – deti a adolescenti v bezpečných ženských domoch, rodičovské práva a úloha spoločnosti v bezpečných ženských domoch. Obaja partneri vedú svoje časti projektu autonómne, keďže medzi Nórskom a Slovenskom existujú metodologické a etické rozdiely v rámci výskumnej práce a komunikácie s deťmi.

KMC ako nezávislá organizácia a platforma, ktorá adresuje problém násilia na ženách, aj napriek obmedzeným výskumným zdrojom, podporuje ministerstvá na Slovensku poskytovaním expertízy a koordinovaním opatrení v oblasti ochrany žien zažívajúcich partnerské násilie a ich detí. Na svoje fungovanie doteraz získavalo  finančnú podporu z Nórskych grantov a Európskeho sociálneho fondu, avšak situácia s jeho ďalším pôsobením po ukončení grantovej pomoci zostáva nejasná.

Téme primárnej a sekundárnej prevencie domáceho násilia ako aj podpory a ďalšej budúcnosti podporných a špecializovaných služieb pre preživšie domáceho a sexuálneho násilia, vrátane systematickej finančnej pomoci zo strany štátu pre poskytovateľov týchto služieb,  sa bude venovať Konferencia a stretnutie SYNERGY siete 2023 s názvom  „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia - cesta k výsledkom a sexuálne násilie“, ktorá sa uskutoční  6.-8. decembra 2023 v Bratislave.  Konferencie sa osobne zúčastní prezidentka, ktorá nad ňou zároveň prevzala záštitu, a stretnú sa na nej významní predstaviteľa štátneho sektora, ako aj zástupcovia Grantov EHP a Nórska, prispievateľských a donorských štátov, členovia Synergy siete a experti verejného a mimovládneho sektora, ktorí budú hľadať dlhodobé, systematické a udržateľné riešenia pre podporu dostupnosti poradenských, psychosociálnych a zdravotných služieb pre obete domáceho, rodovo podmieneného a sexuálneho násilia.

Ako zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, násilie proti ženám porušuje základné ľudské práva a slobody a je neakceptovateľné v slobodnej a demokratickej spoločnosti. „Naša vláda sa zaväzuje zabezpečiť vhodné podmienky na koordinácie verejných aj neverejných partnerov v oblasti prevencie a adresovania násilia proti ženám. Na tejto konferencii si vypočujeme potreby organizácií aktívnych v tejto oblasti a budeme hľadať systematické a udržateľné riešenia do budúcna.“

Viac informácií o bilaterálnom projekte a podrobné informácie o pripravovanej konferencii nájdete v článku, ktorý bol zverejnený na webovom sídle  Synergy siete: New research on shelters in Norway and Slovakia (eeagender.org)

 

Fotogaléria