Plánované vyhlásenie Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

22.05.2020

Informácia o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Komponent Miestny rozvoj

Kód výzvy: LDI01

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: jún 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: november 2020

Výzva vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Nórskych grantov 2014-2021

Cieľom výzvy LDI01 je podporiť projekty zlepšujúce prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Projektový grant: 200 000 – 1000 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 7 700 000 eur

Spolufinancovanie: pre subjekty verejnej správy sa spolufinancovanie nevyžaduje

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Orgány štátnej správy

Žiadatelia musia mať aspoň dvoch rôznych projektových partnerov spomedzi uvedených oprávnených partnerov.

Oprávnení partneri:

Povinní partneri:  subjekty založené ako právnická osoba v Slovenskej republike (najmenej dva rôzne typy zo zoznamu):

 • Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • Vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
 • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou.

Ďalší partner okrem dvoch projektových partnerov z vyššie uvedeného zoznamu v súlade s článkom 7.2 ods. 2 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby  buď v Nórsku, prijímateľských štátoch  alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom  a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne zapojené a účinne prospievajúce k implementácii projektu sa považujú za oprávnených partnerov projektu.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: september 2021

Ďalšie podmienky:

 1. Multifunkčné centrum pre mládež je definované ako ucelená štruktúra centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu. Zriadenie alebo podpora takéhoto multifunkčného centra pre mládež v rámci projektu je povinné.
 2. Najmenej rozvinuté okresy musia mať úžitok zo všetkých projektových aktivít.
 3. Spolupráca multifunkčných centier pre mládež s najmenej dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi je povinná.
 4. Povinnými prílohami žiadosti o projekt je:
 1. Rozpočet
 2. Vyhlásenie o partnerstve, predbežná zmluva alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a partnera implementovať spoločne tento projekt, podpísaný povinnými partnermi.
 3. Dotazník (vrátane Plánu udržateľnosti).
 1. Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia)[1] nesmú prekročiť 70 % celkových oprávnených nákladov na projekt.
 2. Projekty budú realizované v súlade s aktuálne platnými pravidlami štátnej pomoci.

Oprávnené aktivity :

Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných zámerov a aktivít v oblasti miestneho rozvoja, zahŕňajúc konkrétnejšie príklady oprávnených aktivít:

 1. Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad:
 • umelecké a kultúrne vzdelávanie,
 • športové a fyzické aktivity.
 1. Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad: vzdelávacie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania, tvorivé a jazykové kurzy, kurzy a školenia zamerané osobitne na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroba, cestovný ruch atď.
 2. Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad:
 • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
 • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím,
 • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,
 • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií,
 • ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.
 1. Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad:
 • podpora materských škôl,
 • podpora komunitných sociálnych služieb,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 1. Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad:
 • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
 • vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov,
 • súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov.

Všetky centrá musia ponúkať cieľovej skupine cenovo dostupný/bezplatný/inkluzívny (nesegregačný) prístup k centru, pričom sa odporúča, ak je to možné, ponúkať platený prístup širokej verejnosti vo večerných hodinách, aby sa podporila udržateľnosť centier.

Najmenej jedno centrum v rámci každého projektu vytvorí miesto pre priestory občianskej spoločnosti/aktivity pre ohrozenú mládež a vstúpi do bilaterálnych aktivít týkajúcich sa multifunkčných centier pre mládež organizovaných Správcom programu a Radou Európy, ako sú semináre a konferencie o výmene skúseností a osvedčených postupov.

Všetky podporené projekty vstúpia do povinnej siete (pravidelná výmena) organizovanej Správcom programu s multifunkčnými centrami pre mládež, podporenými v rámci iných projektov financovaných z programu.

Oprávnené výdavky: Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“), všetky typy výdavkov môžu byť oprávnené za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia. Náklady na budovanie infraštruktúry nesmú prekročiť 70 % celkových oprávnených nákladov projektu.


[1] Na účely Programu sa infraštruktúra (tvrdé opatrenia) definuje ako akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie / stavebné oznámenie alebo nákup budov alebo nehnuteľností.