Plánované vyhlásenie výzvy DGV02 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

21.04.2021

Informácia o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí.  

Kód výzvy:   DGV02
Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 14. máj 2021 (pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny)
Predpokladaný termín uzávierky výzvy:   16. september 2021
Zdroj financovania: Nórske granty 2014 – 2021 na Slovensku

 

Výzva vyhlásená Správcom programu – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Národným kontaktným bodom)

Cieľom výzvy DGV02 je podpora už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí a integrácia týchto služieb do intervenčných tímov na lokálnej úrovni.

Projektový grant: 200 000 eur – 600 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 3 329 412 eur

Spolufinancovanie: pre verejný sektor a pre mimovládne organizácie[1] sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10 % výška spolufinancovania sa požaduje pre sociálnych partnerov[2],[3] a iné neziskové organizácie a najmenej 15 % spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty.

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia:

 • Právnické osoby založené v Slovenskej republike, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo sú akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov za predpokladu, že poskytovatelia sociálnych služieb spĺňajú požadované štandardy[4],[5]

alebo

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadené ako právnické osoby v SR

alebo

 • vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov zriadené ako právnické osoby v SR

 

Oprávnení žiadatelia majú medzi partnermi najmenej jeden subjekt spomedzi tých, ktorí sú uvedení ako "oprávnení partneri"; a minimálne jeden z projektových partnerov alebo žiadateľ sú poradenským centrom alebo bezpečným ženským domom  spĺňajúcim požadované štandardy4,5.

Oprávnení partneri: subjekty založené ako právnická osoba v SR -

 • miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • mestská polícia alebo miestne riaditeľstvo  policajného zboru[6]
 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie založené podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
 • poradenské centrá alebo bezpečné ženské domy[7] spĺňajúce požadované štandardy 4,5

za predpokladu, že minimálne jeden z projektových partnerov alebo žiadateľ sú poradenským centrom alebo bezpečným ženským domom spĺňajúcim požadované štandardy4,5.

Ďalší partneri k jednému partnerovi z vyššie uvedeného zoznamu:

 • akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra.

Ďalšie podmienky:

 • Povinnými prílohami žiadosti o projekt sú rozpočet, vyhlásenie o partnerstve, predbežná zmluva alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a partnera implementovať spoločne tento projekt, podpísaný povinným partnerom a vyplnený dotazník (vrátane plánu kampane zvyšujúcej povedomie a vzdelávacej kampane)[8] a Test lokálneho charakteru sociálnych služieb[9].
 • Prijímatelia a projektoví partneri musia dodržiavať nasledovný prístup[10] :
  • ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho,
  • prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien,
  • navrhnúť komplexný rámec, politiku a opatrenia na ochranu všetkých obetí násilia na ženách a domáceho násilia a pomoc všetkým obetiam násilia na ženách a domáceho násilia,
  • podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie na ženách a domáce násilie,
  • efektívne spolupracovať pri prijímaní integrovaného prístupu k eliminácii násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, vrátane prístupu zameraného na ochranu obete, založenom na dôkazoch v boji proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu podľa princípov rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s celkovým cieľom programu.
 • Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia)[11] nesmú prekročiť 40 % celkových oprávnených nákladov projektu.
 • Projekt bude realizovaný v súlade s aktuálne platnými pravidlami štátnej pomoci.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: apríl 2022

Oprávnené aktivity: Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných aktivít[12] -  

 • poskytovanie povinných činností a ďalších činností podľa osobitných podmienok poskytnutia projektového grantu, prevádzku, údržbu a drobné opravy existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov,
 • vzdelávaciu činnosť na lokálnej úrovni a lokálne kampane na zvyšovanie povedomia o domácom a rodovo podmienenom násilí v danom regióne,
 • sieťovanie a multi-inštitucionálnu spoluprácu v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na lokálnej úrovni,
 • podporu založenia alebo expandovania zariadení a služieb pre deti obete alebo svedkov násilia v bezpečných ženských domoch alebo poradenských centrách,
 • iné podporné aktivity potrebné na udržanie, rozšírenie a zlepšenie služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia vzťahujúce sa na oblasť domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Oprávnené výdavky: okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“), všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia.

Ak Projektová zmluva neuvádza neskorší dátum, výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu. Posledný dátum oprávnenosti výdavkov nesmie byť neskôr ako jeden rok od plánovaného ukončenia projektu alebo neskôr ako dátum uvedený v ods. 3 článku 8.13 Nariadenia (v súčasnosti 30. apríl 2024), podľa toho ktorý nastane skôr.

Náklady na budovanie infraštruktúry nesmú prekročiť 40 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu DGV02 sa uskutoční len v prípade, že situácia bude priaznivá pre cestovanie.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 2 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 


[1] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia“ (ďalej len MVO) definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[2] Na účely tejto výzvy sú “sociálni partneri” definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[3] V prípade sociálnych partnerov (a MVO, ak relevantné), príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 100 % spolufinancovania.

[4] Štandardy sú stanovené v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby“, ktoré sú prispôsobené podmienkam SR Koordinačno-metodickým centrom (požadované štandardy ďalej len  Európske štandardy).

[5] Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich Európske štandardy je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy.

[6] Miestnym riaditeľstvom policajného zboru sa v tomto prípade rozumie krajské riaditeľstvo a jemu podriadené útvary (okresné oddelenia a obvodné oddelenia).

[7] Ide o zariadenia núdzového bývania, resp. iné formy pomoci obetiam domáceho alebo rodovo podmieneného násilia pobytovou formou.

[8] Kampane je potrebné plánovať a realizovať len na lokálnej úrovni, národné kampane sú realizované v rámci iných komponentov tohto programu. Kampaň musí byť realizovaná poradenským centrom alebo bezpečným ženským domom.

[9] Test je potrebné vyplniť a predložiť za žiadateľa a všetkých partnerov projektu finančne zapojených do projektu, s výnimkou tých žiadateľov a partnerov, ktorými sú verejné organizácie konajúce v rámci svojich verejných právomocí a zahraničných parterov.

[10] V súlade s Európskymi štandardmi

[11] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku). 

[12] V prípade, ak budú podporené nové alebo existujúce subjekty, ktorých cieľom je špecializácia poskytovaných služieb, vyžaduje sa pri nových subjektoch pred začatím poskytovania základného poradenstva registrácia podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. a pri oboch pred podaním záverečnej správy o projekte akreditácia podľa jedného z relevantných zákonov – 448/2008 Z. z. alebo 274/2017 Z. z. Akreditácia sa nevyžaduje iba v prípade bezpečného ženského domu, pokiaľ poskytuje poradenské služby iba ubytovaným klientom/-kam.