Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI01 - aktualizácia

08.10.2021

Dňa 26. mája 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDI01.

Výzva LDI01 bola vyhlásená 15. 7. 2020 a bola zameraná na podporu projektov zlepšujúcich prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 7 700 000 €.

Výzva bola uzatvorená dňa 30.11.2020. Predložených bolo celkovo 20 žiadostí o projekt v celkovej výške 16 209 549 €. V rámci výzvy bude podporených deväť projektov v celkovej výške 6 075 933 €, z toho sedem projektov bude implementovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.


Výsledky výzvy LDI01 - aktualizované 8.10.2021