Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI02 - aktualizované

30.09.2021

Dňa 31. augusta 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, na základe odporúčania Výberovej komisie po 2. zasadnutí, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDI02.

Výzva LDI02 bola vyhlásená 8. septembra 2020 a bola zameraná na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 6 000 000 €.

Výzva bola uzatvorená dňa 15. januára 2021. Predložených bolo celkovo 32 žiadostí o projekt v celkovej výške 21 429 134  €.

Celkovo sa v rámci výzvy LDI02 podporí 6 projektov v celkovej výške projektového grantu 5 268 668 eur. Päť projektov bude implementovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.

Zároveň bol vytvorený rezervný zoznam, v ktorom je zaradených 9 žiadostí o projekt.


Výsledky výzvy LDI02 - aktualizované k 31. augustu 2021