Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI03 - aktualizácia

27.06.2022

Dňa 30. septembra 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDI03.

Výzva LDI03 bola vyhlásená 18. novembra 2020 a bola zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 1 247 059 €.

Výzva bola uzatvorená dňa 1. marca 2021. Predložených bolo celkovo 20 žiadostí o projekt v celkovej výške 3 710 996  €. V rámci výzvy bude podporených sedem projektov v celkovej výške projektového grantu 1 133 802 €, z toho štyri projekty budú implementované v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.


Výsledky výzvy LDI03 - aktualizácia JÚN 2022