Tlačová správa: Odborné vzdelávanie témou na webinári Grantov EHP a Nórska

02.05.2023

Dňa 21. marca 2023 sa uskutočnil online seminár odborného vzdelávania a prípravy, organizovaný Výskumnou agentúrou, ktorá je Správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Partnermi pri realizácii podujatia boli Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), Nórske riaditeľstvo pre vysokoškolské vzdelávanie a zručnosti (HK-dir) a Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania sídliaca v Lichtenštajnsku (AIBA).

 

Cieľom seminára bolo podporiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií najmä na stredoškolskom, ale aj vysokoškolskom stupni a v podnikateľskom prostredí. Zámerom bolo zlepšiť úroveň odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku, aby zodpovedala potrebám trhu práce na Slovensku. Seminár zároveň slúžil na získanie prehľadu o systémoch OVP v donorských krajinách, a to v Lichtenštajnsku a Nórsku, a na Slovensku, ako aj na nájdenie riešenia spoločných výziev v tomto sektore.

Webinára sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov, ktorými boli najmä učitelia stredných a vysokých škôl, predstavitelia samosprávy a ďalšie zainteresované osoby. Na seminári vystúpil s príhovorom štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila a veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Alex Vodička Winther. 

Pozvaní experti predstavili modely OVP v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Slovensku a v následnej panelovej diskusii sa snažili nájsť odpovede na otázku, či je odborné vzdelávanie a príprava kľúčom k zabezpečeniu kompetentnej pracovnej sily do budúcnosti. Ukázali podobnosti a odlišnosti systémov, ako aj niektoré spoločné výzvy. Na seminári najviac rezonovali nasledujúce témy:

  • dôležitosť medzinárodnej spolupráce s cieľom posilňovať odbornú spôsobilosť, zvyšovať kvalitu vzdelávania a poskytnúť nové didaktické postupy,
  • dopyt po určitých kvalifikáciách v súvislosti s vývojom ekonomiky a trhu práce,
  • kvalita, motivácia a financovanie odborného vzdelávania a prípravy,
  • získavanie informácií o absolventoch a výskum zamestnateľnosti,
  • flexibilita pri získavaní kvalifikácie (rekvalifikácia, zvyšovanie zručností) vzhľadom na neustále meniace sa podmienky,
  • potreba správneho rozdelenia právomocí medzi školami, podnikmi a sociálnymi partnermi vo vzťahu k učebným osnovám.

 

Očakávaným prínosom podujatia je posilnenie bilaterálnych vzťahov a výmeny osvedčených postupov medzi príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj možnosť ďalšej vzájomnej spolupráce v oblasti OVP pri príprave a realizácii iniciatív podporovaných v rámci otvorených výziev programu.

Podrobnejšie informácie o výstupoch webinára nájdete na Závery seminára VET