Uzávierka výzvy CLT01 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

13.12.2019

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, vyhlásil dňa 26. júla 2019 otvorenú výzvu CLT01 na podporu projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu ich podnikateľského potenciálu.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 10 539 725 eur. V rámci výzvy CLT01, ktorá bola uzavretá dňa 29. novembra 2019, bolo správcovi programu predložených 66 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  58 986 436.

Z celkového počtu 66 doručených žiadostí je viac ako polovica doručených žiadostí o projekt (celkovo 35) plánovaná na realizáciu s donorským projektovým partnerom – prevažná väčšina s nórskym partnerom (31 projektov) a 4 projekty sú plánované s partnerom z Islandu.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov budú predmetom posúdenie Výberovou komisiou pre program „Kultúra“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie pre výzvu CLT01 je stanovený na marec 2020.