Uzávierka výzvy CLT02 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

16.01.2020

Úrad vlády SR ako Správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, vyhlásil dňa 26. júla 2019 otvorenú výzvu CLT02 na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 1 500 000 €. V rámci výzvy CLT02, ktorá bola uzavretá dňa 31. decembra 2019, bolo Správcovi programu predložených 35 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  6 074 596 €.

Uvedených 35 doručených žiadostí o projekt zahŕňa spolu 54 donorských projektových partnerov  – 12 z Islandu, 4 z Lichtenštajnska a 38 z Nórska.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Kultúra“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie pre výzvu CLT02 je stanovený na apríl 2020.