Uzávierka výzvy DGV01 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie – vyhodnotenie

16.04.2020

Úrad vlády SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 18. júla 2019 otvorenú výzvu DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 1 440 000 €. V rámci 1. kola výzvy DGV01, ktoré bolo uzavreté dňa 15. októbra 2019, bolo správcovi programu predložených 8 žiadostí o projekt vo výške 1 445 616 eur žiadaného projektového grantu. Následne Výberová komisia programu DGV na jej zasadnutí dňa 8. januára 2020 preskúmala poradie žiadostí o projekt zostavené na základe hodnotenia odbornými hodnotiteľmi a rozhodla o podpore 7 žiadostí vo výške 1 265 111 eur. Z celkovej alokácie výzvy ostávajúce voľné finančné prostriedky vo výške 194 314 eur boli presunuté do 2. kola výzvy DGV01.

V rámci 2. kola výzvy DGV01, ktoré bolo uzavreté dňa 31. marca 2020, boli Správcovi programu predložené 3 žiadosti o projekt vo výške 468 506 eur. 

Prijaté žiadosti o projekt v rámci 2. kola výzvy po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Uvedených 11 predložených žiadostí o projekt v rámci oboch kôl výzvy zahŕňa 2 donorských projektových partnerov z Nórska.

Predpokladá sa, že zasadnutie Výberovej komisie sa uskutoční v období máj – jún 2020.