Uzávierka výzvy DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie - vyhodnotenie

28.09.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 14. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV02 na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov určených na žiadosti o projekt prijatých v rámci výzvy DGV02 bola stanovená na 3 329 412 eur. V rámci výzvy DGV02, ktorá bola uzavretá dňa 16. septembra 2021, bolo správcovi programu doručených 10 žiadostí o projekt vo výške 5 160 757 eur žiadaného projektového grantu. Doručené žiadosti o projekt zahŕňajú spoluprácu s 1 donorským projektovým partnerom z Nórska.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie sa predpokladá v decembri 2021.Žiadatelia budú o výsledkoch odporúčania Výberovej komisie pre správcu programu informovaní po nadobudnutí účinnosti zápisnice zo zasadnutia Výberovej komisie, t. j. do jedného mesiaca od zasadnutia.