Uzávierka výzvy DGV03 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie - vyhodnotenie

16.11.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 16. augusta 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV03 na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických služieb pre detské obete.  

Celková výška alokácie finančných prostriedkov určených na žiadosti o projekt prijatých v rámci výzvy DGV03 bola stanovená na 2 000 000 eur. V rámci výzvy DGV03, ktorá bola uzavretá dňa 02. novembra 2021, boli správcovi programu doručené 3 žiadosti o projekt vo výške 1 367 011 eur žiadaného projektového grantu.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie je plánovaný na december 2021. Žiadatelia budú o výsledkoch odporúčania Výberovej komisie pre správcu programu informovaní po nadobudnutí účinnosti zápisnice zo zasadnutia Výberovej komisie, t. j. do jedného mesiaca od zasadnutia.