Uzávierka výzvy LDI01 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov - vyhodnotenie

09.12.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 15. júla 2020 otvorenú výzvu LDI01 na podporu projektov, ktoré zlepšia prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 7 700 000 €. V rámci výzvy LDI01, ktorá bola uzavretá dňa 30. novembra 2020, bolo Správcovi programu predložených 20 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške 16 209 549 €. 

V rámci predložených 20 žiadostí o projekt do 8 z nich je zapojený aspoň jeden donorský projektový partner z Nórska.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia výberovou komisiou pre program „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Zasadnutie výberovej komisie sa predpokladá koncom februára/začiatkom marca 2021.