Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v rámci Grantov EHP a Nórska

01.12.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska 2014 – 2021 oznamuje, že dňa 1. decembra 2021 vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy expertov v programoch „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“; „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“; „Domáce a rodovo podmienené násilie“; „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“.

Zámerom týchto výziev je výber relevantných expertov, ktorí budú dlhodobo spolupracovať s Národným kontaktným bodom, na vypracovávaní odborných vstupov do Strategickej správy Grantov EHP a Nórska, na výkone monitorovania programov a pripravovať ďalšie odborné podklady v danej programovej oblasti podľa požiadaviek Národného kontaktného bodu.

Pracovnoprávny vzťah s vybranými expertmi bude realizovaný prostredníctvom uzatvorenej dohody o vykonaní práce. Hodinová sadzba je 40,00 Eur/Brutto. Rozsah bude stanovený po dohode s expertom. Záujemcovia o zaradenie do databázy expertov, musia prostredníctvom vyplnenej Žiadosti o zaradenie do databázy expertov, predloženého životopisu, prípadne ďalšej podpornej dokumentácie, deklarovať svoju odbornú spôsobilosť a prax v relevantnej oblasti.

Žiadosti o zaradenie do databázy expertov je možné predkladať do 15. januára 2022. Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na pozíciu experta, budú následne zaradení do databázy expertov v danom programe. O tejto skutočnosti budú záujemcovia informovaní emailom.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu: matus.lukacin@mirri.gov.sk; telefonicky na čísle: +421 2 209 28 454.


Výzva na predkladanie žiadostí do zaradenie do databázy expertov v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“


Výzva na predkladanie žiadostí do zaradenie do databázy expertov v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“


Výzva na predkladanie žiadostí do zaradenie do databázy expertov v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“


Výzva na predkladanie žiadostí do zaradenie do databázy expertov v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“


Vyhodnotenie výziev