Výzva DGV01 - ZOSTÁVAJÚCA ALOKÁCIA

29.01.2020

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 18. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. V rámci prvého kola otvorenej výzvy, ktoré bolo uzavreté dňa 15. októbra 2019, bolo správcovi programu doručených 8 žiadostí o projekt vo celkovej sume 1 445 616 eur žiadaného projektového grantu. Celková výška alokácie finančných prostriedkov určených na žiadosti o projekt bola stanovená na 1 440 000 eur.

Prijaté žiadosti o projekt po naplnení administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti prešli odborným hodnotením zo strany hodnotiteľov. Následne Výberová komisia programu DGV na jej zasadnutí dňa 8. januára 2020 preskúmala poradie žiadostí o projekt zostavené na základe hodnotenia odbornými hodnotiteľmi a rozhodla o podpore 7 žiadostí vo výške 1 265 111 eur. Jedna žiadosť o projekt bola vyradená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu bodov v hodnotiacej fáze projektu.

Z celkovej výšky alokácie 1 440 000 eur v 2. kole výzvy DGV01 ostávajú voľné finančné prostriedky v minimálnej výške 179 889 eur, o ktoré je možné požiadať zo strany žiadateľov. Text výzvy ako aj formulár žiadosti o projekt spolu s prílohami nájdete tu:

http://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-organizacii-pracujucich-v-oblasti-rovnosti-medzi-zenami-a-muzmi-a/.