Plánované vyhlásenie výzvy DGV03 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

22.07.2021

Informácia o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na zvýšenie kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy[1], vrátane špecifických služieb pre detské obet.

Kód výzvy:

DGV03

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:

16. august 2021

Predpokladaný termín uzávierky výzvy:

02. november 2021


Cieľom výzvy DGV03 je zlepšenie kvality služieb poskytovaných existujúcimi bezpečnými ženskými domami a poradenskými centrami, ktoré nespĺňajú Európske štandardy1.

Výzva vyhlásená Správcom programu – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Národným kontaktným bodom)

Projektový grant: 200 000 eur – 500 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 2 000 000 eur

Spolufinancovanie: pre verejný sektor a pre mimovládne organizácie[2] sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10 % výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov[3],[4] a iné neziskové organizácie a najmenej 15 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty.

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo sú akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z.[5]  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí nespĺňajú požadované štandardy1, za predpokladu, že majú projektového partnera, ktorý spĺňa požadované štandardy 1,[6] 

alebo

 • právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo sú akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí spĺňajú požadované štandardy1.

Oprávnení partneri:

 • právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí spĺňajú požadované štandardy1.
 • ďalší partneri: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia[7], orgán alebo agentúra

Ďalšie podmienky:

 • Povinnými prílohami žiadosti o projekt sú rozpočet, Test lokálneho charakteru sociálnych služieb[8] a v prípade oprávneného žiadateľa za predpokladu, že má projektového partnera spĺňajúceho požadované štandardy - vyhlásenie o partnerstve, predbežná zmluva alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a partnera implementovať spoločne tento projekt, podpísaný povinným partnerom.
 • Prijímatelia a projektoví partneri musia dodržiavať nasledovný prístup1:

– ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho,

– prispieť k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien,

– navrhnúť komplexný rámec, politiku a opatrenia na ochranu všetkých obetí násilia na ženách a domáceho násilia a pomoc všetkým obetiam násilia na ženách a domáceho násilia,

– podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť násilie na ženách a domáce násilie,

– efektívne spolupracovať pri prijímaní integrovaného prístupu k eliminácii násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, vrátane prístupu zameraného na ochranu obete, založenom na dôkazoch v boji proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu podľa princípov rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s celkovým cieľom programu.

 • Projekty budú zamerané na budovanie alebo špecializáciu poradenských centier a/alebo bezpečných ženských domov s cieľom splniť Európske štandardy1.
 • Náklady na budovanie infraštruktúry (investičné opatrenia)[9] nesmú prekročiť 40 % celkových oprávnených nákladov projektu.
 • Projekt bude realizovaný v súlade s aktuálne platnými pravidlami štátnej pomoci.
 • Na základe časového harmonogramu je odporúčaná dĺžka realizácie projektu 18 mesiacov alebo menej.

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: jún 2022

Oprávnené aktivity: Projektový grant môže byť použitý na realizáciu nasledovných aktivít[10] v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia -  

 • budovanie a rozširovanie existujúcej siete poskytovateľov sociálnych služieb – ženských bezpečných domov a poradenských centier pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia prostredníctvom:
  • zriaďovania regionálnych pobočiek už existujúcich poskytovateľov špecializovaných služieb,
  • špecializácie existujúcich poskytovateľov služieb na obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia tak, aby spĺňali Európske štandardy1. Toto by sa malo uskutočňovať v spolupráci so špecializovanými poskytovateľmi služieb, napr. prostredníctvom supervízie (dohľadu) a špeciálneho školenia,
 • podporu založenia alebo rozšírenia zariadení a služieb pre deti obete alebo svedkov násilia v bezpečných ženských domoch alebo poradenských centrách
 • iné podporné aktivity potrebné na rozšírenie a zlepšenie služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia vzťahujúce sa na oblasť domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Ďalšie konkrétne príklady oprávnených aktivít sú:

 • prevádzka poradenských centier a/alebo bezpečných ženských domov,
 • poskytovanie poradenských služieb (ako sú špeciálne sociálne, právne, psychologické, ekonomické, posilňovacie (empowerment), zdravotné atď.) obetiam v ohrození a obetiam rodovo podmieneného násilia (ako je domáce násilie, sexuálne násilie a znásilnenie, prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, nútené potraty, nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútená sterilizácia, zločiny v mene cti a pod.) a ich deťom (poradenstvo pre deti, ktoré sú svedkami násilia, psycho-sociálne, pedagogické, terapeutické, a skupinová dynamická práca, spoločná práca s matkami, podpora počas súdnych zásahov atď.) existujúcimi poradenskými centrami a/alebo bezpečnými ženskými domami,
 • školenia/semináre pre pracovníkov poradenských centier/bezpečných ženských domov s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu, získať akreditáciu/registráciu na poskytovanie sociálnych služieb, zlepšiť služby pre potreby detí atď.,
 • drobné stavebné práce a ďalšie investície potrebné na prispôsobenie existujúcich priestorov poradenských centier/bezpečných ženských domov Európskym štandardom1, ak relevantné,
 • účasť v existujúcom konzorciu[11] organizácií pôsobiacich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia v regióne/okrese zaoberajúcich sa domácim a rodovo podmieneným násilím,
 • výmena osvedčených postupov a prenos vedomostí a skúseností medzi skúsenými organizáciami pôsobiacimi v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia,
 • publicita nových alebo špecializovaných služieb,
 • poskytovanie sociálneho, právneho, psychologického poradenstva, špeciálneho pedagogického poradenstva v poradenskom centre/ bezpečnom ženskom dome a právneho zastúpenia,
 • rozšírenie alebo zlepšenie kvality priestorov pre deti, napr. zriadenie herne pre deti s vybavením pre deti a mládež všetkých vekových skupín, zriadenie terapeutickej miestnosti, multifunkčnej miestnosti, miestností na voľnočasové aktivity, záhrad, kde by sa deti a matky mohli venovať fyzickým a rekreačným aktivitám atď.,
 • stavebné, technické a iné úpravy a opatrenia na zabezpečenie zvýšeného pocitu bezpečia, zlepšenia kvality života a možností komunikácie, osamelosti, tvorivosti a pohybu (pre sebavyjadrenie, odbúravanie stresu atď.) v poradenskom centre alebo bezpečnom ženskom dome,
 • študijné návštevy členov intervenčného tímu v Nórsku,
 • podpora a implementácia vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému vrátane neformálneho vzdelávania atď.

Oprávnené výdavky: okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“), všetky typy výdavkov môžu byť oprávnenými výdavkami za predpokladu, že spĺňajú podmienky výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia.

Ak Projektová zmluva neuvádza neskorší dátum, výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu. Posledný dátum oprávnenosti výdavkov nesmie byť neskôr ako jeden rok od plánovaného ukončenia projektu alebo neskôr ako dátum uvedený v ods. 3 článku 8.13 Nariadenia (v súčasnosti 30. apríl 2024), podľa toho ktorý nastane skôr.

Náklady na budovanie infraštruktúry nesmú prekročiť 40 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu DGV03 sa uskutoční len v prípade, že situácia bude priaznivá pre cestovanie.

Cieľom výzvy bude podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska. Tieto aktivity môžu byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 2 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.


[1] Zahŕňa Štandardy stanovené v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby“, ktoré sú prispôsobené podmienkam SR Koordinačno metodickým centrom (požadované štandardy ďalej len ako Európske štandardy).

[2] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia“ (ďalej len MVO) definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[3] Na účely tejto výzvy sú “sociálni partneri” definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[4] V prípade sociálnych partnerov (a MVO, ak relevantné), príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 100 % spolufinancovania.

[5] Zbierka zákonov

[6] Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich Európske štandardy je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy

[7] Na účely Grantov EHP a Nórska sa Medzinárodnou organizáciou rozumie medzivládna organizácia ako je definované vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve

[8] Test je potrebné vyplniť a predložiť za žiadateľa a všetkých partnerov projektu finančne zapojených do projektu, s výnimkou tých žiadateľov a partnerov, ktorými sú verejné organizácie konajúce v rámci svojich verejných právomocí a zahraničných parterov.

[9] Pre potreby programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek aktivita, ktorá vyžaduje stavebné povolenie/ohlásenie stavby alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku). 

[10] V prípade, ak budú podporené nové alebo existujúce subjekty, ktorých cieľom je špecializácia poskytovaných služieb, vyžaduje sa pri nových subjektoch pred začatím poskytovania základného poradenstva registrácia podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. a pri oboch pred podaním záverečnej správy o projekte akreditácia podľa jedného z relevantných zákonov – 448/2008 Z. z. alebo 274/2017 Z. z. Akreditácia sa nevyžaduje iba v prípade bezpečného ženského domu, pokiaľ poskytuje poradenské služby iba ubytovaným klientom/-kam.

[11] Konzorciom sa rozumie skupina organizácií alebo ľudí s rovnakým cieľom, ktorá spoločne pracuje na dosiahnutí tohto cieľa.