Záznam zo školenia k verejnému obstarávaniu ÚVO

25.05.2023

Dňa 11.05.2023 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov Grantov EHP a Nórska organizované Úradom pre verejné obstarávanie zamerané na verejné obstarávanie, konkrétne na podmienky účasti, základné náležitosti výzvy na predkladanie ponúk, prípravu súťažných podkladov, kritériá na vyhodnotenie ponúk, princípy vo verejnom obstarávaní, zmeny zmlúv, zákazky s nízkou hodnotou a konflikt záujmov. Nižšie môžete nájsť záznam video záznam zo školenia.