Multifunkčné centrum 4.0


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 594 519 €

Popis projektu

Okres Vranov nad Topľou patrí medzi najmenej rozvinuté okresy s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom rómskeho obyvateľstva. Sociálny a ekonomický rozvoj okresu zaostáva za vyspelejšími okresmi Slovenska, čo má za následok aj zhoršovanie postavenia detí a mládeže. Projekt sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožňuje im získať vedomosti v oblasti zdravia, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov. V projekte sa uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sú aktivity zamerané na zlepšenie jazykových zručností, prípravu na pracovný pohovor, zlepšenie IKT zručností potrebných pri práci, získanie vedomostí o základných hygienických návykoch, prevenciu rôznych závislostí a zdravé stravovanie.

Video