TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 2 500 000 €

Popis projektu

Preddefinovaný projekt priamo nadväzuje na výsledky a výstupy projektu “SOS- Alert Solution - projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“ (CBRN materiály - chemické, biologické, rádioaktívne a jadrové materiály). Preddefinovaný projekt má prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie na slovensko-ukrajinskej hranici, ktorá je zároveň hranicou Schengenského priestoru. Rovnako má prispieť k odstráneniu zjavných rozdielov v možnostiach, schopnostiach a technickom vybavení bezpečnostných zložiek na oboch stranách hranice. Projektoví partneri plánujú dosiahnuť, nadviazaním na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu, vytvorenie efektívneho vzdelávacieho a tréningového systému CBRN bezpečnosti. To následne povedie k zlepšeniu úrovne vedomostí a praktických zručností zamestnancov štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za boj proti nelegálnemu nakladaniu s CBRN materiálmi a bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici.

Video