Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 30.05.2022

Termín na predloženie ponúk: 10.06.2022

Predmetom zákazky je dodanie stromov a ich výsadba v kultúrnej pamiatke - parku v Lednických Rovniach. Predmet zákazky je bližšie definovaný v prílohách výzvy.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/24469/summ…