Kamerový systém – nadzemná časť

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 09.11.2023

Termín na predloženie ponúk: 27.11.2023

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia nadzemného kamerového systému. V I. etape revitalizácie a obnovy historického parku boli už vybudované podzemne rozvody, preto už tieto nie sú súčasťou tejto zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v PD a VV. Pre naceňovanie sú rozhodujúce údaje uvedené vo výkaze výmer.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…