Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické-remeselné a ekologické centrum Gemera“ stavebné práce

Projekt: Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera

Verejný obstarávateľ: Mesto Jelšava

Dátum vyhlásenia: 17.06.2021

Termín na predloženie ponúk: 16.07.2010

Predmetom zákazky sú stavebné práce Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave historické-remeselné a ekologické centrum Gemera Miesto stavby: Mesto Jelšava, Jelšava; parc. číslo: 3; 8; 2053 Účel stavby: Kultúrno spoločenský Kaštieľ v Jelšave je situovaný na severnej strane Námestia Republiky pri štátnej ceste II/532. Objekt je štvorkrídlová dvojpodlažná budova s centrálnym nádvorím, sprístupneným prejazdom z námestia. V roku 1974 bol spracovaný podrobný obhliadkový pamiatkový výskum (E. Križanová, R. Ondreičková) a program pamiatkových úprav, v súčasnosti sa realizuje na objekte revízny sondážny architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum. OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO 01 - REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA COBURGOVCOV SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY SÚVISIACE INVESTÍCIE: SO 02 - PRÍPOJKA NN SO 03 - PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD SO 04 - PRÍPOJKA VODY SO 05 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE 1/4 Súčasťou predmetu zákazky je tiež odvoz odpadu a uloženie na skládku. Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. (presný popis je uvedený v PD) Presné určenie rozsahu stavebných prác je uvedené v Projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou súťažných podkladov. V prípade, ak niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, ze ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude splňat užitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v opise predmetu zákazky alebo v projektovej dokumentácii uvedený konkrétny názov výrobku.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/50…