Mládežnícke centrum

Projekt: Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.

Verejný obstarávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Dátum vyhlásenia: 01.12.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.12.2022

Predmetom zákazky je rekonštrukcia (SO 01) a dostavba objektu (SO 02) na p.č. 106/1 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne mesta. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia. Miestom realizácie predmetu zákazky je mierne svažitý pozemok s existujúcimi stavbami. Existujúci objekt je dopravne napojený zo západnej strany budovy. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Na objekte sa nenachádzajú dažďové zvody. Realizácia predmetu zákazky sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska. Pripravovaná zákazka predstavuje zmenu funkcie objektu na multifunkčné mládežnícke centrum s primárnou funkciou knižnice. Realizáciou zákazky a výtvarným riešením sa objekt zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom zákazky je úprava dispozičného riešenia objektu, dostavba objektu o objekt SO 02, výmena fasádnych otvorov, zateplenie objektu, výmena a vyregulovanie vykurovania v existujúcom objekte. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, súčasťou ktorej je projektová dokumentácia.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…