Oprava štítovej steny NKP Staré Lýceum, Konventná 15, Bratislava

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 06.02.2024

Termín na predloženie ponúk: 14.02.2024

Predmetom zákazky je Oprava štítovej steny NKP Staré Lýceum, Konventná 15, Bratislava. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe Výkaz výmer.

URL adresa: http://N/A