PR služby

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 02.10.2023

Termín na predloženie ponúk: 09.10.2023

V prílohe zasielame podklady ku kontrole VO "PR služby" pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom pre projekt s kódom CLT1006 (položka rozpočtu Dofinancovanie - kultúrne, vzdelávacie, komunitné aktivity).

URL adresa: https://www.velkykostol.sk/grant-ehp/vo/