Rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa stavebné práce

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 08.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 29.09.2022

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v obnove historického parku v Lednických Rovniach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy. Predmetom zákazky je revitalizácia siete chodníkov a osadenie mobiliáru, elektrifikácia areálu verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a inštalácia kamerového systému s nočným videním. Elektrifikácia a kamerový systém sa robia len do úrovne podzemných rozvodov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/57…