Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické Lýceum

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 02.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 23.09.2021

Predmetom zákazky sú stavebné práce na revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické lýceum, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 87/3, v pamiatkovej zóne Bratislava centrálna mestská oblasť. Medzi hlavné úpravy patrí: výmena okenných a dverných výplní, opravy dverí a brány, zábradlia, mreží a ich doplnenie, maliarske práce, oprava omietok a podláh, výmena zariaďovacích predmetov, nové obklady v hygienických priestoroch, výmena elektroinštalácie v pôvodných trasách, výstavba regálového systému pre knižnicu, úprava podlahy vo vstupnom podbrání, úprava a doplnenie kamenných prvkov v exteriéri a interiéri objektu. Ostatné rekonštrukčné práce pre komplexnosť rekonštrukcie, docielenie celkového dojmu obnovy kultúrnej pamiatky a vizuálne zveľadenie historického centra Bratislavy budú realizované i práce: obnova fasády; oprava a doplnenie kamenných prvkov (Kamenné prvky objektu portály vstupnej brány a kamenné šambány okien rizalitu boli na prízemí objektu vplyvom vlhkosti zdevastované). V rámci prác sa bude realizovať úprava týchto prvkov, ktorá má doplniť chýbajúce časti ako aj ich nová povrchová úprava. Súčasťou kamenárskych výrobkov je aj návrh nového odvetrávaného sokla z pieskovca na uličnej fasáde ako aj na dvorovej časti); doplnkové klampiarske konštrukcie (odborné ošetrenie pôvodných zachovaných kovových prvkov na fasáde a doplnenie tvarových kópii klampiarskych prvkov, ktoré sa na fasáde nezachovali najmä po rekonštrukcií v 80. rokoch 20. storočia). Presný rozsah požadovaných prác je vymedzený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/51…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: PAMARCH, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 743427€
Zmluva: http://www.velkykostol.sk/grant-ehp/vo/
Dodatky: