Umelka – centrum moderného umenia a komunít – stavebné práce

Projekt: Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)

Verejný obstarávateľ: Slovenská výtvarná únia

Dátum vyhlásenia: 15.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 07.06.2021

Predmetom zákazky sú stavebné práce revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Budova Umeleckej Besedy Slovenskej a výstavby nového multifunkčného pavilónu. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmery, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/49…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: INGSTAV SK, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 0€
Zmluva:
Dodatky: