Vytvorenie a výroba kreatívneho návrhu kampane

Projekt: Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 13.12.2023

Termín na predloženie ponúk: 09.01.2023

Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu, výroba výstupov kreatívneho návrhu a vytvorenie komunikačného a mediálneho plánu v zmysle tohto opisu predmetu zákazky a zmluvy pre celoštátnu mediálnu kampaň. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy

URL adresa: https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/Order…