Zabezpečenie cateringu“

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 08.11.2023

Termín na predloženie ponúk: 24.11.2023

Predmetom zákazky je zabezpečenie cateringu na jednotlivé aktivity, kt. sa budú konať v Lýceu (Konventná 15, pripadne priľahlých priestoroch) v termíne od 11/23 – 03/24. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 a Návrhu Rámcovej dohody, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzačom.

URL adresa: http://N/A