Výzva na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Kultúra (CLTDP)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca Programu SK-CULTURE vyhlásilo výzvu na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené projekty, financovanú z Grantov EHP, Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je určená pre prijímateľov realizujúcich projekty, ktoré boli podporené a zazmluvnené v rámci výzvy CLT01 (Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva) a výziev CLT02 a CLT03 (Výzvy na podporu súčasného umenia a kultúry).

Cieľom výzvy je finančne pomôcť prijímateľom vysporiadať sa so súčasnými ekonomickými výzvami spočívajúcimi v mimoriadnom náraste cien, ktoré boli spôsobené externými faktormi, bez zavinenia samotných prijímateľov ako aj umožniť prijímateľom realizovať dodatočné aktivity, ktoré prispievajú k cieľu ich projektu.

Alokáciu na túto výzvu tvoria neprerozdelené (disponibilné) finančné prostriedky z Grantov EHP, Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín na predkladanie žiadostí (dátum uzatvorenia): 10.04.2023

Text výzvy CLTDA

Ďalšie dokumenty, na ktoré výzva odkazuje:

Pre bližšie informácie týkajúce sa výzvy, príp. otázky je možné kontaktovať správcu programu:

eeagrants@mirri.gov.sk

Výzva CLTDP bola uzatvorená.

Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Kultúra (CLTDP)


Často kladené otázky

 

Otázka: Je možné predložiť žiadosť o dodatočné prostriedky aj na také výdavky, ktoré si vyžadujú vykonať nové verejné obstarávanie na podlimitné alebo nadlimitné zákazky?

Odpoveď: Nie. Správca programu s ohľadom na dĺžku procesu obstarávania týchto zákaziek, dĺžku kontrolných procesov ako aj štatisticky významnú možnosť potreby opakovania procesu obstarávania považuje riziko s ohľadom na konečný termín oprávnenosti výdavkov (30.4.2024) za veľmi vysoké. Ak správca programu identifikuje v žiadosti veľmi vysoké riziko, takéto žiadosti budú z hodnotenie vylúčené! Podlimitné a nadlimitné zákazky už teda musia byť ukončené. Tieto obstarávania musia byť ukončené minimálne do fázy vyhodnotenia ponúk, t.j. nemusia byť skontrolované, je podstatné, aby bol prinajmenšom ukončený proces výberu uchádzača.