Často kladené otázky (FAQ) k informovanosti a publicite

Klinutím na otázku, zobrazíte odpoveď.

Otázka č. 1:

Ako správne informovať o podujatiach realizovaných v rámci projektu podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021?

Odpoveď č. 1:

V zmysle ods. 2) bodu 17 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera pri všetkých komunikačných nástrojoch prijímateľ aj partneri používajú namiesto oficiálneho názvu Finančný mechanizmus EHP slová „Granty EHP“, namiesto Nórsky finančný mechanizmus slová „Nórske Granty“ a namiesto Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus slová „Granty EHP a Nórska“.

Každý, kto komunikuje Granty EHP a Nórska, musí vždy uviesť oficiálny slogan Grantov EHP a Nórska „Working  together  for  a  green,competitive  and  inclusive  Europe“ alebo jeho slovenský ekvivalent „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“ v zmysle bodu 17.2.1 Príručky pre prijímateľa a projektového a partneraKomunikačného a dizajn manuálu (strana 25). Je možné použiť aj variácie tohto sloganu (strana 25 Komunikačného a dizajn manuálu). Spolu so sloganom je tiež povinné používať aj logo Grantov EHP a Nórska (strana 22-24 Komunikačného a dizajn manuálu) a súčasne aj štátny znak Slovenskej republiky (bod 17.1 Príručky pre prijímateľa a projektového a partnera).

Príklad:

Podujatie je financované z projektu  s názvom <uvediete názov projektu > podporeného v rámci Grantov EHP/Nórskych Grantov/Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Otázka č. 2:

Ako správne používať logá v prípade, ak je aktivita alebo podujatie spolufinancované z iných zdrojov?

Odpoveď č. 2:

Pre iniciatívy financované z Grantov EHP a Nórska, ktoré sú zároveň spolufinancované z národných zdrojov (ako sú napr. programy, projekty, konferencie, podujatia, iniciatívy a pod.), môžu byť logá Grantov EHP a Nórska použité spolu s inými logami. Logo Grantov  EHP a Nórska musí byť stále považované za nadradené a malo by preto byť umiestnené vľavo a/alebo na vrchu (príklady umiestnenia je možné nájsť tu). Logá partnerov môžu byť použité povedľa. Odchýlky od umiestnenia loga Grantov EHP a Nórska vľavo alebo navrchu môžu byť akceptované, ak si pravidlá pre použitie loga ministerstva alebo vlády vyžadujú jeho umiestnenie na vrchu alebo vľavo.

Názov a logo, či logá organizátorov môžu byť nadradené logu Grantov v prípade iniciatív sponzorovaných alebo financovaných z Grantov ako sú konferencie, semináre, podujatia a pod., ktoré,

(i) majú jedného alebo viac donorov,

(ii) sú organizované spoločné napr. s donorskou inštitúciou (vrátane Donorských partnerov programu a správcov programov z donorských štátov), s inštitúciou z prijímateľského štátu (vrátane správcov programov a fondov) a ďalších partnerov (napr. medzinárodné partnerské organizácie alebo externí partneri.

V týchto prípadoch podlieha umiestnenie loga rozhodnutiu zapojenej donorskej inštitúcie.


Otázka č. 3:

Kde presne je možné nájsť všetky logá v tlačovej kvalite, resp. v krivkových formátoch?

Odpoveď č. 3:

Logá v rôznych krivkových formátoch (png, eps) sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke: https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/komunikacia-a-publicita/


Otázka č. 4:

Aké náležitosti musia byť dodržané pri tvorbe rollupov?

Odpoveď č. 4:

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera nekladie špecifické požiadavky na rollupy ako také, samozrejme nastavuje nevyhnutné požiadavky na všetky typy opatrení pre informovanosť a publicitu, ktoré majú informačný charakter. Rollupy sú nástroje okamžitej informačnej a vizuálnej identifikácie a musia obsahovať nasledovné prvky:

 • povinnými  prvkami sú - logo grantov EHP / logo Nórskych grantov + štátny znak SR; slogan - "Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe" (dávame do pozornosti farebné prevedenie sloganu, ktoré musí byť dodržané) a odkaz na webovú stránku – www.eeagrants.sk;
 • povinné prvky musia byť doplnené aj o vybrané identifikačné informácie o Vašom projekte – podľa Komunikačného a dizajnového manuálu musí  rollup obsahovať aj:
  1. informáciu, čo sa má projektom dosiahnuť / alebo komu je projekt určený – napr. „Obnovujeme nádvorie Spišského hradu pre verejnosť“ ;
  2. informáciu, ktoré štáty poskytujú financovanie – podľa 17.11, bod 4) Príručky pre prijímateľa a projektového partnera;
  3. inštitúciu, ktorá riadi projekt (názov prijímateľa);
  4. celkovú výšku projektového grantu vrátane spolufinancovania.
 • Ostatné informačné prvky - definované v bode 17.11, bod 2) Príručky  pre prijímateľa a projektového partnera sú len odporúčané.

Odporúčania na rollupy sú taktiež definované v Komunikačnom a dizajnovom manuáli - strana 73 a 74.

Keďže rollup je kľúčovým prvkom vizuálnej identifikácie Vášho projektu, výstižný kvalitný obrázok je nevyhnutný. Zároveň v tomto zmysle je potrebné a možné aj kombinovať jednotlivé prvky (napríklad veľkosti písma a pod.)

Podstatnými vizuálnymi prvkami sú logá, slogan a obrázok. Ostatné vyššie uvedené informácie môžu byť uvedené napr. v spodnej časti rollupu menším písmom.

Prijímateľ môže elektronicky požiadať správcu programu o vyjadrenie sa ku grafickému návrhu rollupu.


Otázka č. 5:

Pripravujeme informačnú tabuľu k projektu, ktorá by mala byť umiestnená pred objektom, ktorý budeme rekonštruovať. Chceli by sme vedieť, či existujú pravidlá, kde presne by mala byť umiestnená a aké má mať rozmery?

Odpoveď č. 5:

Informačná tabuľka predstavuje primárny informačný a vizuálny nosič, musí byť viditeľná, ľahko čitateľná a umiestnená tak, aby príslušnosť k samotnému miestu realizácie nebola diskutabilná, alebo nejasná. 

K umiestneniu tabule je potrebné pristupovať veľmi citlivo, tak aby bola vizuálne prístupná čo najväčšiemu počtu ľudí bez nutnosti strpenia dodatočnej prekážky (napr. prechod na druhú stranu cesty, alebo za roh, prípadne prejsť cez "predzáhradku") a dokázala sprostredkovať primárne informácie verejnosti a nie na mieste, kde sa objektívne pohybuje oveľa viac ľudí. Musí byť vyhotovená v primeranej / zodpovedajúcej veľkosti - nie je určený minimálny rozmer, nakoľko je zásadný rozdiel v tom, keď ide o projekt zameraný napr. na školenia učiteľov, ktorý sa realizuje v interiérových priestoroch, alebo projekt, ktorého súčasťou sú stavebné práce a obnovuje sa ním napr. nádvorie hradu.

Vzhľadom k rozsahu požiadaviek na informácie, ktoré musí informačná tabuľa obsahovať - definované v časti 17.11.2 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera je predpokladané, že tabuľa pri investičných projektoch, ktorých súčasťou je rekonštrukcia pamiatkových objektov bude niekoľkonásobne väčšia ako predpísaný minimálny rozmer pamätnej tabule. Pamätná tabuľa ma predpísané rozmery min. 200x300mm a obsahuje len základné informácie, pričom informačná tabuľa ako nositeľ vizuálnej a informačnej identifikácie by mala mať rozmery minimálne dvojnásobné - t.j. 400x600mm, keďže vyžadovaných údajov je podstatne viac. Opätovne však platí, že rozmer je závislý do veľkej miery aj od umiestnenia - ak je tabuľa blízko chodníka, brány do objektu, môže byť v menšom rozmere, avšak ak je od chodníka vzdialenejšia, je potrebné aby bola väčších rozmerov, tak aby všetky prvky (logá, slogan, webová stránka a tiež všetky informácie) boli čitateľné a jasné z najľahšie prístupného miesta (inými slovami, aby nemusel recipient kráčať napríklad cez predzahrádku, aby si údaje mohol prečítať).

Grafický návrh informačnej a pamätnej tabule podliehajú schváleniu správcom programu.


Otázka č. 6:

Je nevyhnutné mať samostatnú webovú stránku projektu, alebo postačuje profil na sociálnej sieti?

Odpoveď č. 6:

Projektová zmluva, Príloha č. 2 Všeobecné zmluvné podmienky, časť 10.1.4 d) uvádza, že prijímateľ je povinný zabezpečiť: „vytvorenie a pravidelnú aktualizáciu webového sídla alebo webovej stránky na existujúcom webovom sídle organizácie alebo aktívneho profilu na sociálnych sieťach, v prípade ak webové sídlo organizácie nie je zriadené, s informáciami o Projekte v slovenskom jazyku“. Zároveň časť 10.1.4 e) uvádza „ak výška Projektového grantu je vyššia ako 150 000 eur alebo sa Projekt realizuje v partnerstve s Partnerom z Prispievateľského štátu, Prijímateľ je povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať informácie zverejnené na webovom sídle/stránke alebo na aktívnom profile na sociálnych sieťach, osobitne venovanému prezentácii Projektu v štátnom aj anglickom jazyku“.

Aktívny profil na sociálnej sieti ako teoretická alternatíva k požiadavkám na vytvorenie a prevádzku webovej stránky / webového sídla má svoje pravidlá. V prvom rade by mala byť naplnená podmienka, že organizácia prijímateľa nedisponuje žiadnym webovým sídlom. Z pohľadu správcu programu odporúčame mať zriadenú webovú stránku ako primárny zdroj informácií. Sociálne média sú z nášho pohľadu doplnkový nástroj elektronickej komunikácie, ktorý oslovuje špecifické cieľové skupiny a špecifický spôsob nasadenia komunikačných nástrojov (napr. YouTube je sociálna sieť zameraná na zdieľanie video obsahu, Instragram je zameraný na vizuálny obsah). Zároveň je nevyhnutné aj pri aktívnom profile na sociálnej sieti dodržať všetky informačné náležitosti, ktoré sú štandardne kladené na webové stránky a to sú: informácie o projekte, progrese v implementácii, dosiahnutých výsledkoch, spolupráci z partnermi, fotografie, kontaktné informácie a prepojenia na stránky programu či grantov EHP a Nórska ako celku (Príloha č. 3 Nariadení) a tiež náležitosti Príručky pre prijímateľa a projektového partnera (17.3 Príručky) – štandardizované texty k odkazom na národné webové sídla, základné informácie o Grantoch EHP a Nórska podľa relevantnosti.

Zároveň v prípade podpory nad 150 000€ musí byť stránka prevádzkovaná aj v anglickom jazyku.

V zmysle uvedeného, aktívny profil na sociálnej sieti ako alternatíva k štandardnej webovej stránke je možná. Je však potrebné venovať tomuto riešeniu primeranú pozornosť a naplniť aj v tomto prípade všetky požiadavky na obsah informácií, ktoré sú pri elektronickej komunikácii vyžadované (najmä webovej) a to aj napriek potenciálnym technickým obmedzeniam, ktoré spočíva v konkrétnom užívateľskom rozhraní samotnej sociálnej siete.

Všetky vyššie spomenuté podmienky vychádzajú z Prílohy č. 3 Nariadení o implementácii FM EHP 2014-2021 alebo Prílohy č. 3 Nariadení o implementácii NFM 2014-2021 a tiež v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.


Otázka č. 7:

Je možné vytvoriť si vlastné logo projektu a hradiť ho z grantu?

Odpoveď č. 7:

V decembri 2021 prispievateľské štáty schválili zmenu Komunikačného a dizajnového manuálu, ktorá upravila podmienky pre vytvorenie vlastného loga projektu.

Všeobecne platí, že vytváranie nového loga (projektu) nie je povolené, sú však definované výnimky, v akých prípadoch je možné logo projektu vytvoriť a akému následnému schvaľovaciemu procesu podlieha (Komunikačný a dizajnový manuál, s. 25 a s. 62). Komunikačný a dizajnový manuál (s. 62) definuje technické a vizuálne požiadavky na vlastné logo projektu. Novo – vytvorené logo projektu podlieha schváleniu na úrovni prispievateľských štátov.

Prijímateľ je teda povinný požiadať svojho správcu programu o schválenie návrhu vlastného loga projektu. Správca programu následne túto požiadavku po prvotnom posúdení postúpi Národnému kontaktnému bodu, ktorý ju po overení zašle na definitívne schválenie Úradu pre finančný mechanizmus. V praxi to znamená, že prijímateľ nie je oprávnený používať projektové logo do okamihu, kým nezíska súhlas od správcu programu, že dizajn predloženého návrhu vlastného loga projektu je zo strany prispievateľských štátov schválený.

Predmetná zmena platí retroaktívne – čiže je ju možné aplikovať aj spätne. V takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby bol dodržaný schvaľovací proces popísaný vyššie. Výdavky súvisiace s vytvorením, aplikáciou a použitím vlastného loga projektu možno považovať za oprávnené, za predpokladu, že boli plánované v rozpočte projektu a bol dodržaný schvaľovací proces vlastného loga projektu.

 


Otázka č. 8:

Kedy je potrebné vytvoriť a umiestniť informačnú tabuľu o realizácii projektu?

Odpoveď č. 8:

Informačnú tabuľu je potrebné vytvoriť a umiestniť na mieste realizácie projektu, alebo mieste realizácie konkrétnej čiastkovej aktivity projektu, ak projektový grant na projekt, alebo aktivitu presahuje sumu 50 000€. V prípade, že v rámci projektu, na konkrétnom mieste / objekte prebiehajú stavebné práce alebo predmetom tohto projektu je vybudovanie / revitalizácia infraštruktúry musí byť vytvorená a umiestnená informačná tabuľa vždy, a to aj v prípade, že alokovaná suma na takúto aktivity nepresahuje 50 000€.

Povinné náležitosti informačných tabúľ sú definované v Príručke v časti 17.11. Umiestneniu informačných tabúľ a ďalším detailom sa venujeme podrobne v otázke č. 5. Informačné tabule musia byť vytvorené a umiestnené pred, alebo bezodkladne po zahájení realizácie príslušnej aktivity.

Príklad: V rámci projektu prebiehajú edukačné aktivity na troch školách – v prvej škole sú alokované prostriedky na edukačné aktivity v sume 80 000€, v druhej 51 000€ a v tretej 49 900€. V zmysle uvedeného vyššie, informačné tabule budú povinne umiestnené na prvých dvoch školách.