Bilaterálna výzva GGCBF02 opätovne vyhlásená!

15.03.2023

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 15. marca 2023 aktualizovanú bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Cieľom bilaterálnej výzvy GGCBF02 v rámci  programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií a to za predpokladu, že príjemca a partner/i, sú aktívne zapojení do prípravy iniciatívy a jej realizácie. Bilaterálny fond GGC podporí vyvážené partnerstvá (bilaterálne alebo multilaterálne), ktoré všetkým stranám prinesú prospech zo spolupráce.

Aktualizovaná výzva obsahuje nasledujúce zmeny v porovnaní s pôvodnou výzvou:

  • Nie je zameraná primárne na digitálnu spoluprácu,
  • Celková alokácia bola zvýšená z 30 000 eur na 106 287,19 eur, ako aj maximálna výška požadovaného príspevku z 10 000 eur na 30 000 eur,
  • V prípade, ak výška príspevku presahuje 25 000 €, môže byť zo strany Správcu programu poskytnutá zálohová platba do výšky 80 % výšky grantu po podpise Zmluvy.

Táto výzva všeobecne podporuje komplexné a dlhodobejšie iniciatívy namiesto jednorazových iniciatív. Berúc do úvahy zásady proporcionality a výšku príspevku poskytovaného v rámci tejto výzvy, očakávajú sa komplexné iniciatívy kombinujúce rôzne bilaterálne aktivity. Vítané sú série aktivít spolupráce s určitým výsledkom, vrátane okrúhlych stolov alebo diskusií, ktoré budú logicky naplánované.

Z prostriedkov Nórskych grantov, Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR sú na bilaterálnu výzvu GGC, ktorú spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčlenené prostriedky vo výške 106 287,19 eur. O granty sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia do 31. decembra 2023, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie.

Výzvu nájdete zverejnenú pod týmto odkazom: Aktualizovaná výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií (GGCBF02)