Aktualizovaná výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií (GGCBF02)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, ktorej cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií.

Aktualizovaná výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor - Zmluva a príspevku a Ponuka na poskytnutie príspevku