Informácia o plánovanom vyhlásení ďalšej otvorenej výzvy LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

23.10.2020

Informácia o plánovanom vyhlásení  výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu  Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Nórske Granty 2014 - 2021

SK - INKLÚZIA RÓMOV A POSILNENIE ICH POSTAVENIA

Kód výzvy: LDI03

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:  November/December 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: Marec 2021

Výzva bude vyhlásená Správcom programu – Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci  Grantov  Nórska 2014-2021

Cieľom výzvy LDI03 je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít[1] v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Projektový grant: 25 000 – 200 000 EUR

Predpokladaná celková alokácia:  1 247 059 EUR

Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie[2] sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10 % je požadovaná výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov[3],[4] a iné neziskové organizácie. Najmenej 15 % je výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty

Platby: v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia: V súlade s článkom 7.2 ods. 1 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“): Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike.

Oprávnení partneri: V súlade s článkom 7.2 ods. 2 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby  buď v Nórsku, prijímateľských štátoch  alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom   alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu je považovaná za oprávneného partnera projektu.

 

 

Ďalšie podmienky :

 1. Projekty musia obsahovať nákladovo efektívne a udržateľné opatrenia odrážajúce aspoň jednu z piatich oblastí (zdravie, bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť, nediskriminácia). Oblasť nediskriminácie je povinná a musí byť zahrnutá do každého z podporovaných projektov.
 2. Projekty musia zahŕňať aktivity replikujúce osvedčené postupy, ktoré sa predtým uskutočňovali v marginalizovaných rómskych komunitách.
 3. Projekty musia zahŕňať miestne iniciatívy vedené Rómami alebo priamo podporujúce začlenenie Rómov.
 4. V rámci projektov sa ustanovia alebo sa podporia partnerstvá[5] viacerých zainteresovaných strán zo subjektov / aktérov aktívnych v oblasti sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych komunít.
 5. Povinné prílohy k žiadosti o projekt sú:

a) rozpočet,

b) dotazník,

 1. Táto výzva je určená predovšetkým na podporu mäkkých opatrení, nie investičných opatrení[6], ako je infraštruktúra.
 2. Projekty budú realizované v súlade s platnými pravidlami štátnej pomoci.

 

Predpokladaný podpis projektových zmlúv: November 2021

Oprávnené aktivity:

Projektový grant môže byť použitý na nasledujúce účely a aktivity:

Projektový grant by sa mal primárne použiť na nediskriminačné činnosti, ako napríklad:

 • advokácia, zvyšovanie povedomia a vyhľadávacie činnosti smerom k občanom,
 • občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo a účasť občanov,
 • boj proti nenávistným prejavom (antigypsyizmus a rasizmus proti Rómom) vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami trestných činov z nenávisti,
 • vytváranie sietí medzi mimovládnymi organizáciami, subjektmi verejného a súkromného sektora s cieľom zlepšiť miestnu situáciu,
 • občianske vzdelávanie a školenia, práca s občanmi, účasť na miestnom rozhodovaní,
 • aktivity zamerané na posilnenie postavenia rómskych dievčat a žien,
 • prevencia všetkých foriem násilia,
 • aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie, desegregáciu a nediskriminačné praktiky v rôznych sférach života ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách,
 • komunitný výskum a analýzy s cieľom informovať miestnych a regionálnych tvorcov politiky o situácii v konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite,
 • medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre interakciu medzi menšinami a väčšinou, dialóg medzi generáciami.

Podporuje sa a uprednostňuje synergia (spolupráca, súčinnosť) s ostatnými oblasťami programu (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie).

Príklady oprávnených aktivít pre ďalšie oblasti sú napríklad:

Oblasť zdravia - včasná intervencia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, psychologické a sociálne služby a pod.

Oblasť vzdelávania - letné školy pre neprospievajúcich žiakov, podpora vzniku modulárnych škôl a pod.

Oblasť zamestnanosti - kurzy zvyšujúce zamestnanosť ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, kurzy výroby a pod.

Oblasť bývania - kurzy finančnej gramotnosti, kurzy svojpomocnej výstavby alebo právne služby súvisiace s vlastníckymi právami a pod.

 

V rámci všetkých projektov bude na začiatku a na konci projektu uskutočnený prieskum za účelom identifikácie nasledovných počiatočných a cieľových hodnôt:

 • „Podiel väčšinového obyvateľstva v oblasti intervencie akceptujúci Rómov“

Prijímatelia sú v tomto ohľade povinní riadiť sa pokynmi Správcu programu.

Oprávnené výdavky:

Okrem tzv. „vylúčených výdavkov“ uvedených v článku 8.7 Nariadenia, všetky typy výdavkov môžu byť oprávnené za predpokladu, že spĺňajú podmienky tejto výzvy a článkov 8.2, 8.3 a 8.5 Nariadenia.

Ak Projektová zmluva neuvádza neskorší dátum, výdavky sú oprávnené od dátumu rozhodnutia Správcu programu o pridelení grantu. Správca programu v tomto rozhodnutí uvedie aj posledný dátum oprávnenosti výdavkov, ktorý nesmie byť neskôr ako jeden rok od plánovaného ukončenia projektu alebo neskôr ako dátum uvedený v ods. 3 článku 8.13 Nariadenia (v súčasnosti 30. apríl 2024), podľa toho ktorý nastane skôr.

Prípadné náklady na budovanie infraštruktúry by sa mali predovšetkým zamerať na opravy menšieho rozsahu.

 

Správca programu dôrazne odporúča žiadateľom, aby pri príprave žiadosti o projekt zohľadnili potenciálnu situáciu, kedy pandémia COVID-19 v čase implementácie projektu bude stále pretrvávať a zároveň, aby túto potenciálnu situáciu zvážili ako súčasť rizík projektu a tiež aby zvážili spôsoby, akými projekt zmierni riziká s ňou spojené.

Vyhlásenie výzvy pre bilaterálne vzťahy pre vytvorenie partnerstiev pre výzvu LDI03 sa predpokladá len v prípade, že situácia bude priaznivá pre cestovanie.

Cieľom výzvy by bola podpora návštev a stretnutí žiadateľov zo Slovenska s ich potenciálnymi partnermi z Nórska. Tieto aktivity by mohli byť podporené z Bilaterálneho fondu programu, v rámci ktorého môžu byť poskytnuté malé príspevky až do výšky 2 500,- Eur pokrývajúce prevažne súvisiace cestovné náklady.

 


[1] Na účely tejto výzvy je marginalizovanou rómskou komunitou komunita (koncentrácia) uvedená v Atlase rómskych komunít, či už vo verzii z roku 2013, alebo v jej novšej verzii z roku 2019.

[2] Na účely tejto výzvy je „mimovládna organizácia“ (ďalej len „MVO“) definovaná ako nezisková dobrovoľná organizácia zriadená ako právnická osoba, majúca nekomerčný účel, nezávislá od miestnej, regionálnej a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Cirkevné a náboženské inštitúcie a politické strany nie sú považované za MVO.

[3] Na účely tejto výzvy sú „Sociálni partneri“ definovaní ako zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborových organizácií.

[4] V prípade sociálnych partnerov (alebo MVO v prípade potreby) príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 100 % spolufinancovania.

[5] Viaceré zainteresované strany znamenajú partnerstvá medzi organizáciami z rôznych sektorov (verejný sektor, sektor občianskej spoločnosti, súkromný sektor atď.).

[6] Na účely Programu je infraštruktúra (investičné opatrenia) definovaná ako akákoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie/ohlasovaciu povinnosť alebo kúpa nehnuteľnosti (budovy, stavby alebo pozemku).