Prvá výzva v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyhlásená!

15.07.2020

Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 15. júla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“.

Úsilím tohto programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť na Slovensku. Cieľom tejto prvej výzvy LDI01 je podporiť projekty zlepšujúce prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.

Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež  v najmenej rozvinutých okresoch. Multifunkčné centrum pre mládež je definované ako ucelená štruktúra/sieť centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do projektu.

Centrom pre mládež sa rozumie akákoľvek inštitúcia (školy, školské zariadenia, strediská voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a dokonca aj menej inštitucionalizované typy centier), ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Žiadateľ (zvyčajne obec) by mal mať jasnú a logickú víziu práce s deťmi a mládežou na danom území, takže v každom podporenom projekte sa očakáva širší okruh opatrení, aktivít, centier a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou.

Táto výzva poskytuje príležitosť realizovať projekty, ktoré pomôžu deťom a mládeži zo znevýhodnených oblastí  Slovenska zlepšiť ich  životnú perspektívu. Je to zároveň príležitosť pre miestne a regionálne inštitúcie v spolupráci so slovenskými a nórskymi partnermi realizovať projekty so zámerom vytvoriť  multifunkčné centrá pre mládež, ktoré budú prispievať k zvyšovaniu  ich osobného rozvoja a tým aj ich životnej úrovne. 

V prípade priaznivých podmienok pre cestovanie vyhlásenie  bilaterálnej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na hľadanie a budovanie partnerstiev s potenciálnymi donorskými partnermi z Nórska za účelom predloženia spoločnej žiadosti o projekt v rámci výzvy LDI01 sa predpokladá v priebehu letných mesiacov tohto roku. Informačný deň  k výzve sa plánuje začiatkom septembra 2020.


VÝZVA LDI01 K DISPOZÍCII TU