Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora projektov zlepšujúca prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu  okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež  v najmenej rozvinutých okresoch.  

Text výzvy LDI01

Často kladené otázky (FAQ) k výzve LDI01 (aktualizované 3.11.2020)

25.09.2020: Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt

Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Dôrazne U P O Z O R Ň U J E M E žiadateľov, že musia ​mať ako partnera najmenej dva rôzne typy inštitúcií z nasledovných typov:

  • Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 
  • Obce
  • Vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov
  • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou.

​Príklad 1: Obec ako žiadateľ má za partnera inú obec a komunitné centrum. V tomto prípade je oprávneným žiadateľom. 

Príklad 2: Obec ako žiadateľ má za partner tri centrá pracujúce s mládežou a jedno komunitné centrum. V tomto prípade nie je ​oprávneným žiadateľom, keďže jej partneri nezastupujú dva rôzne typy inštitúcií. 

Viac informácií je uvedených vo výzve.


Výzva bola uzatvorená.


Uzávierka výzvy LDI01 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie


Výsledky výzvy LDI01 (16.6.2021)

Výsledky výzvy LDI01 - aktualizované (8.10.2021)