Upozornenie žiadateľov vo výzve LDI01!

28.11.2020

Dôrazne U P O Z O R Ň U J E M E žiadateľov vo výzve LDI01 v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, že musia ​mať ako partnera najmenej dva rôzne typy inštitúcií z nasledovných typov:

  • Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie 
  • Obce
  • Vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov
  • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou.

​Príklad 1: Obec ako žiadateľ má za partnera inú obec a komunitné centrum. V tomto prípade je oprávneným žiadateľom. 

Príklad 2: Obec ako žiadateľ má za partner tri centrá pracujúce s mládežou a jedno komunitné centrum. V tomto prípade nie je ​oprávneným žiadateľom, keďže jej partneri nezastupujú dva rôzne typy inštitúcií. 


Viac informácií je uvedených vo výzve LDI01.