Uzávierka výziev GGC01 a GGC02 v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – vyhodnotenie

04.02.2020

Úrad vlády SR ako Správca programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, vyhlásil dňa 16. septembra 2019 otvorenú výzvu GGC01 a výzvu Schémy malých grantov GGC02 na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti, ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov vo výzve GGC01 bola stanovená na 2 000 000 €. V rámci výzvy GGC01, ktorá bola uzavretá dňa 31. januára 2020, bolo Správcovi programu predložených 11 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  5 829 205 €.

Uvedených 11 doručených žiadostí o projekt zahŕňa 16 projektových partnerov z Ukrajiny a 5 projektových partnerov z Nórska.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov vo výzve GGC02 bola stanovená na 500 000 €. V rámci výzvy GGC02, ktorá bola uzavretá dňa 15. januára 2020, bola Správcovi programu predložená 1 žiadosť o projekt. V rámci tejto žiadosti o projekt sa žiada o projektový grant vo výške 166 202 €.

Uvedená žiadosť o projekt zahŕňa 1 projektového partnera z Ukrajiny a 1 projektového partnera z Nórska.

Prijaté žiadosti o projekt v rámci oboch výziev po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie pre výzvy GGC01 a GGC02 je stanovený na máj 2020.