Uzávierka výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

11.03.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR ako Správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, vyhlásil dňa 30. októbra 2020 otvorenú výzvu CLT03 na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 1 500 000 €. V rámci výzvy CLT03, ktorá bola uzavretá dňa 25. februára 2021, bolo Správcovi programu predložených 73 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  12 605 493 €.

Uvedených 73 doručených žiadostí o projekt zahŕňa spolu 103 donorských projektových partnerov  – 25 z Islandu, 2 z Lichtenštajnska a 76 z Nórska.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia Výberovou komisiou pre program „Kultúra“.

Termín zasadnutia Výberovej komisie pre výzvu CLT03 bude stanovený na leto 2021.