Uzávierka výzvy LDI02 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

29.01.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásil dňa 8. septembra 2020 otvorenú výzvu LDI02 na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 6 000 000 €. V rámci výzvy LDI02, ktorá bola uzatvorená dňa 15. januára 2021, bolo Správcovi programu predložených 32 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  21 429 134  €.

V rámci predložených 32 žiadostí o projekt do 13 z nich je zapojený aspoň jeden donorský projektový partner z Nórska. Čo sa týka rozdelenia žiadostí podľa regiónov: regióny východného Slovenska sú zastúpené v 24 žiadostiach, stredné Slovensko v 6 žiadostiach, oblasť západného Slovenska v 1 žiadosti a bratislavský región tiež v 1 žiadosti.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia výberovou komisiou pre program „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Zasadnutie výberovej komisie sa predpokladá koncom apríla 2021.