Uzávierka výzvy LDI03 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

15.03.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, vyhlásilo dňa 18. novembra 2020 otvorenú výzvu LDI03 zameranú na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácii prostredníctvom  realizácie miestnych iniciatív  a opakovaného použitia osvedčených postupov  miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na  1 247 059 €. V rámci výzvy LDI03, ktorá bola uzatvorená dňa 1. marca 2021, bolo Správcovi programu predložených 20 žiadostí o projekt. Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške 3,7 mil. €.

V rámci predložených 20 žiadostí o projekt do 6 z nich sa zapojilo 6 donorských projektových partnerov z Nórska. Čo sa týka rozdelenia žiadostí podľa regiónov: regióny východného Slovenska sú zastúpené v 12 žiadostiach, stredné Slovensko v 7 žiadostiach, oblasť západného Slovenska v 1 žiadosti a bratislavský región nie je zastúpený v žiadnej žiadosti.

Prijaté žiadosti o projekt po overení splnenia administratívnych kritérií a kritérií oprávnenosti budú predmetom odborného hodnotenia. Žiadosti o projekt, ktoré v odbornom hodnotení dosiahnu minimálny žiadaný počet bodov, budú predmetom posúdenia výberovou komisiou pre program „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Zasadnutie výberovej komisie sa predpokladá v období máj – jún 2021.