Výzva DGV01 - uzavretá

19.03.2021

Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ oznamuje, že výzva DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom bola uzavretá z dôvodu vyčerpania alokácie. S ohľadom na uzavretie výzvy DGV01 správca programu uzatvoril aj výzvu pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01).

Výzva DGV01 bola vyhlásená dňa 18. júla 2019 s celkovou alokáciou finančných prostriedkov 1 440 000 €. Uzávierka 1. kola výzvy bola 15. októbra 2019 a 2. kola 30. marca 2020.

Celkovo bolo predložených 11 žiadostí o projekt vo výške 1 914 122 eur žiadaného projektového grantu, z toho 2 žiadosti v partnerstve s organizáciou z Nórska. 

Výberová komisia programu DGV odporučila správcovi programu na podporu 9 žiadosti o projekt vo výške 1 440 000 eur, z toho dve žiadosti o projekt v partnerstve s nórskou organizáciou. 1 projekt bol odporúčaný do rezervného zoznamu.

V rámci bilaterálnej výzvy DGVBF01 bolo prijatých 6 žiadostí o bilaterálnu iniciatívu, z ktorých boli podporené 3 bilaterálne iniciatívy v celkovej výške 5 377 eur.