Výzva LDI02 zameraná na podporu intervencií priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám - predĺžená!

11.11.2020

Správca programu - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR – dňa 8. septembra 2020 (vtedy ešte ako Úrad vlády SR) vyhlásil výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov s termínom na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2020. Výzva LDI02 je zameraná na podporu intervencií priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám v oblastiach vzdelávania, zdravia, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie.

Správca programu zvážil nedávnu a pretrvávajúcu situáciu na Slovensku v súvislosti s COVID-19 opatreniami, dopyt potenciálnych žiadateľov o projektový grant vo výzve LDI02 o predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o projekt, ako aj svoje možnosti a obdobie oprávnenosti výdavkov na úrovni projektov (30. apríl 2024) a rozhodol o predĺžení obdobia na predkladanie žiadostí o projekt do 15. januára 2021.