Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Text výzvy LDI02

Často kladené otázky (FAQ) k výzve LDI02 (zverejnené 04.11.2020, aktualizované 23.11.2020)

11.11.2020: Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt

Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Výzva bola uzatvorená.


Uzávierka výzvy LDI02 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie (29.1.2021)

Výsledky výzvy LDI02 (13.08.2021)

Výsledky výzvy LDI02 - aktualizované (31.08.2021) 

Výsledky výzvy LDI02 - aktualizované (16.09.2022)