Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI02)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI02 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Text výzvy LDI02

Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska


Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Elektronická aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov.

Aplikácia na predkladanie žiadostí